Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun overeenkomst uitsluitend geregeld wordt door deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

Artikel 2: Offertes

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun overeenkomst uitsluitend geregeld wordt door deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

Artikel 3: Opdrachtbevestiging – totstandkoming van de overeenkomst

3.1. JAS CONTENT VOF is slechts gebonden door de opdrachten van de opdrachtgever nadat zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigde aan de opdrachtgever binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de opdracht.
3.2. Indien voorafgaandelijk een offerte werd opgemaakt, is JAS CONTENT VOF slechts gebonden door de opdracht nadat de opdrachtgever de voor akkoord ondertekende offerte terug bezorgde aan JAS CONTENT VOF binnen een termijn van 15 dagen na datum van opmaak van de offerte.

Artikel 4: Wijzigingen in de opdracht

4.1. JAS CONTENT VOF is slechts gebonden door wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht nadat zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigde aan de opdrachtgever.
4.2. De kosten en meerprijzen verbonden aan de wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht vallen ten laste van de opdrachtgever.
4.3. JAS CONTENT VOF behoudt zich het recht voor om, in overleg met de opdrachtgever, wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke opdracht indien de omstandigheden dit vereisen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook.